Vragen Over Echtscheiding

Home · Trouwen en Scheiden · Alimentatie · Verdeling van Goederen · Over de Kinderen · Vragen · A tot Z
Echtscheiding

Home < Trouwen en Scheiden < Vormen v/h huwelijk II
Wat houdt trouwen in gemeenschap van goederen in?

De algehele gemeenschap van goederen is een rechtsfiguur in hetgoederen Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Met het begrip, dat tegenwoordig neergelegd is in art. 1:93 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de wettelijke gemeenschap van goederen bedoeld die van rechtswege tussen echtgenoten bestaat vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk (ex huwelijkse voorwaarden).

  • Aard van de gemeenschap
  • Omvang van de algehele gemeenschap
  • Ontbinding van de gemeenschap
  • Voorstellen voor wetswijziging
Aard van de gemeenschap

De gemeenschap van goederen wordt gezien als een perfecte en volledige gezamenlijke eigendom. Anders dan bij een normale mede-eigendom, waarbij een ieder slechts recht heeft op een aandeel in een goed, zijn beiden tot het geheel gerechtigd, onder respectering van het overeenkomende recht van de ander. Een aandeel van een echtgenoot valt in zijn privévermogen: bij de gemeenschap is er een afgescheiden vermogen zonder aandelen dat in zijn totaliteit aan allebei de partners toekomt.

Omvang van de algehele gemeenschap

In de algehele gemeenschap van goederen vallen alle tegenwoordige en toekomstige goederen van de echtgenoten. Alle schulden moeten door hun beiden worden voldaan.

Niet in de gemeenschap vallen:
  • geërfde of geschonken goederen waarvan door de erflater of schenker bepaald is dat zij buiten de gemeenschap vallen
  • het recht van vruchtgebruik op (delen van) de nalatenschap waarvan door een langstlevende echtgenoot vanwege artikelen 4:29 en 4:30 BW de vestiging gevorderd kan worden jegens de erfgenamen van de overleden echtgenoot.
  • goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op een bijzondere wijze verknocht zijn, voorzover die verknochtheid zich tegen het in de gemeenschap vallen verzet.
  • pensioenrechten (deze worden wel verevend, maar via de wet verevening pensioenrechten)
De term "algehele gemeenschap van goederen" is eigenlijk geen goede benaming. Het is eigenlijk "wettelijke gemeenschap van goederen".
Als een schuld is aangegaan door een bepaalde echtgenoot kan de schuldeiser ook de eigen goederen van die echtgenoot, die niet in de gemeenschap vallen, opeisen: als bijvoorbeeld een echtgenoot geld verschuldigd is aan een derde, en deze schuld betreft een gemeenschapsschuld, dan kan die derde ook de eigen goederen der betrokken echtgenoot uitwinnen. De echtgenoot verkrijgt in dat laatste geval wel een vorderingsrecht op de gemeenschap.

Omgekeerd kan een schuldeiser, indien een schuld van een van de echtgenoten niet in de gemeenschap valt, zich ook op de gemeenschapsgoederen verhalen. De gemeenschap verkrijgt in dat geval een vorderingsrecht, de récompense, op de echtgenoot-schuldenaar: als bijvoorbeeld een man en zijn echtgenote in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, kan bijvoorbeeld een schuldeiser van de man zich ook verhalen op goederen uit de gemeenschap.

Voor de schuldeiser maakt het dus niet uit of een schuld een gemeenschapsschuld is of niet: in beide gevallen kan hij zich verhalen op het eigen vermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan maar ook op het gemeenschappelijke vermogen van allebei.

Het is echter niet mogelijk een eigen schuld van de ene echtgenoot te verhalen op het eigen vermogen van de andere.
  Vragen over Echtscheiding | Sitemap | Privacy Policy | Links | copyright © vragenoverechtscheiding.nl
  Meer vragen? Breng ook eens een bezoek aan: Vragen over Solliciteren, Financiele Vragen en Vragen over Verhuizen